: Phó Chánh Văn Phòng(Tư Vấn Chiến Lược)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

3,000 - 4,000 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

他の

Job ID

2127

NIC’s Client

仕事内容

Vị trí: Phó Chánh Văn Phòng
Nhiệm vụ:
1. Hỗ trợ Chánh VP điều hành hoạt động của VPTGĐ
2. Tham mưu cho TGĐ xây dựng định hướng, chiến lược phát triển của công ty
3. Tham mưu cho TGĐ các phương án giám sát hoạt động của của tập đoàn một cách hiệu quả
4. Hỗ trợ xây dựng, triển khai, theo dõi, đánh giá KPI của cán bộ nhân viên của tập đoàn
5. Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của TGĐ
Tiêu chuẩn:
1. Có kinh nghiệm ở các vị trí quản ký
2. Có khả năng xây dựng và điều hành kế hoạch cho công ty
3. Ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống đánh giá KPI
4. Ưu tiên có bằng đại học luật