Thủ Kho – Bắc Tân Uyên – Bình Dương

Locations

Binh Duong

賃金

7,000,000 - 9,000,000 VND

Experience

1 五 1 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

他の

Job ID

2354

NIC’s Client

仕事内容

Nhập và xuất kho:
– Nhận vật tư, thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu từ bộ phận mua hàng và làm các thủ tục nhập hàng đảm bảo đúng theo nội dung đơn giao hàng và các qui trình đã được thiết lập.
– Làm các thủ tục xuất vật tư, phụ tùng hàng hóa, nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất kinh doanh kịp thời, đúng số lượng, chất lượng, tuân thủ theo các qui trình chuẩn, cung cấp các chứng từ kịp thời, cần thiết để cập nhật hàng hóa biến động trong kho.

Quản lý tồn kho:
– Thực hiện việc cập nhật, ghi chép và lưu giữ sổ sách, số liệu nhập – xuất hàng hóa và các chứng từ liên quan đảm bảo bảo mật thông tin, an toàn, có hệ thống.
– Giám sát và phát hiện kịp thời các phát sinh, các lỗi hỏng hóc, xuống cấp về chất lượng của vật tư, hàng hóa, các vấn đề khác về kho hàng (Như tình trạng, điều kiện quản lý của kho hàng) để kịp thời báo cáo người phụ trách và đề xuất phương án giải quyết hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện tình hình.
– Thực hiện các công việc chuẩn bị số liệu, chứng từ và các công việc cần thiết khác để phối hợp tiến hành công tác kiêm kê nội bộ định kỳ/lập các báo cáo theo yêu cầu phòng kế toán và cấp trên.
– Phối hợp với kế toán thanh toán lập các báo cáo định kỳ/ theo yêu cầu phản ánh số liệu về tình hình sản xuất, tồn kho tại Nhà máy chính xác, kịp thời.
– Tuân thủ tuyệt đối quy định bảo mật thông tin của công ty, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến số liệu hàng hóa Nhập – Xuất – Tồn

必要なスキル

- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên - Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm. - Am hiểu rõ về chuẩn mực kế toán Việt Nam.