Trưởng phòng kinh doanh (Mỹ phẩm)

Locations

Ho Chi Minh

賃金

900 - 1,000 USD

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

健康/医療

Job ID

1591

NIC’s Client

仕事内容

• Trực tiếp chịu trách nhiệm target của cả nhóm theo qui định của Ban Giám Đốc
• Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty và trực tiếp chịu trách nhiệm.
• Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
• Thiết lập theo dõi và phát triển hệ thống khách hàng
• Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng cũng như các hoạt động đào tạo cho các đại lý hay khách hàng lẻ về kiến thức sản phẩm mới.
• Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm, phân công việc và địa bàn hoạt động cho nhân viên.
• Xây dựng, phát triển và quản lý các đại lý và hàng bán lẻ
• Tuyển dụng và Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho việc hoạt động của nhóm trong phạm vi phụ trách
• Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng như đã được BGĐ duyệt cũng như đặt target cho từng nhân viên trong nhóm mình quản lý
• Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho nhân viên trong phạm vi mình quản lý.
• Hỗ trợ BGĐ lên kế hoạch quí ,năm Tổ chức và triển khai các hành động trong các chương trình hội thảo, khuyến mãi của nhóm mỹ phẩm cùng với sự kết hợp của các phòng ban khác trong Công ty
• Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty.
• Tổ chức tuyển dụng và hỗ trợ training manager để đào tạo các nhân viên đặc biệt kỹ năng bán hàng
• Đánh giá nhân viên dưới quyền hàng quí và hàng năm để phân loại nhân viên tốt/xấu trong team mình
• Báo cáo về hoạt động kinh doanh của nhóm trong phạm vi quản lý cho Ban Giám đốc

必要なスキル

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng mảng dược, mỹ phẩm, FMCG. • Tiếng Anh đọc hiểu Sản phẩm. • Chịu khó và kiên trì.