Giám Đốc Nhà Máy

Locations

Ba Ria-VT

賃金

800 - 1,000 USD

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

テキスタイル/衣服/履物

Job ID

1375

NIC’s Client

仕事内容

1.1. Trong hoạt động sản xuất – kinh doanh
– Lập kế hoạch, kiến nghị đối với hoạt động sản xuất tại Nhà máy và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Triển khai, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất tại Nhà máy theo kế hoạch/chỉ tiêu đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt.
– Đảm bảo hoàn thành (các) chỉ tiêu/kế hoạch sản xuất tại Nhà máy do cấp có thẩm quyền Công ty DVA giao.
– Xét duyệt và đảm bảo quy chuẩn/chất lượng đối với thiết kế của hệ thống thiết bị sản xuất tại Nhà máy.
– Quản lý, hướng dẫn, đào tạo nâng cao tay nghề/nghiệp vụ/quy trình sản xuất đối với người lao động tại Nhà máy trong việc sử dụng, vận hành các tài sản/phương tiện/thiết bị/máy móc của Công ty.

– Quản lý, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng, an toàn lao động đối với toàn bộ công việc, quy trình sản xuất và sản phẩm của người lao động tại Nhà máy.
– Có mặt kịp thời nhằm giải quyết các tai nạn/tranh chấp/sự cố phát sinh tại Nhà máy và nhanh chóng chỉ đạo nhằm ngăn chặn/khắc phục các thiệt hại xảy ra cho Nhà máy, Công ty và người lao động.
– Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tại Nhà máy nhằm kịp thời phát hiện các sự cố/lỗi/sai sót (hiện hữu hoặc tiềm tàng) gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho sản xuất/tài sản/con người tại Nhà máy. Đồng thời, lập tức báo cáo đến cấp có thẩm quyền của Công ty về các sự cố/lỗi này.
– Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng tuần đối với tình hình sản xuất, hiệu quả lao động, quy trình sản xuất và những bất thường (nếu có) tại Nhà máy.
1.2. Trong lĩnh vực nhân sự – hành chính
– Kiến nghị phương án tổ chức, kế hoạch tuyển dụng nhân sự tại Nhà máy. Tham gia quá trình kiểm tra, đánh giá ứng viên được tuyển dụng làm việc tại Nhà máy.
– Quản lý, giám sát việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của người lao động tại Nhà máy theo quy định tại Hợp đồng lao động và quy định nội bộ của Công ty .
– Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tại Nhà máy nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm kỷ luật lao động tại Nhà máy. Đồng thời, phù hợp với quy định nội bộ về xử lý kỷ luật lao động của Công ty, tiến hành xử lý hoặc lập tức báo cáo, phối hợp với cấp có thẩm quyền của Công ty để xử lý đối với những vi phạm lao động này.
– Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại Nhà máy và kịp thời phản ánh đến cấp có thẩm quyền của Công ty để giải quyết.
– Biên soạn hoặc tham gia biên soạn các quy trình, hướng dẫn công việc/nội quy lao động tại Nhà máy và trình cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt.
– Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng tháng đối với tình hình nhân sự và những bất thường trong nhân sự (nếu có) tại Nhà máy.
1.3. Trong lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động
– Lập phương án/kế hoạch, kiến nghị đối với việc đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động (được hiểu là bao gồm nhưng không giới hạn công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong sản xuất và vệ sinh môi trường) tại Nhà máy và trình cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt.
– Đảm bảo các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động được áp dụng tại Nhà máy là phù hợp với quy
định pháp luật, phù hợp với tình hình sản xuất tại Nhà máy.
– Triển khai, chỉ đạo và điều hành công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động tại Nhà máy phù hợp với chủ trương/kế hoạch của cấp có thẩm quyền của Công ty.
– Chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động tại Nhà máy.
– Thường xuyên kiểm tra định kỳ hàng tháng và kiểm tra bất thường đối với công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại Nhà máy (bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống/thiết bị phòng cháy và chữa cháy, hệ thống/thiết bị thu gom, xử lý chất thải, rác thải, thiết bị bảo hộ lao động).
– Đảm bảo an toàn cho người lao động tại Nhà máy trong quá trình sản xuất, không để xảy ra việc cháy, nổ, ô nhiễm hoặc tương tự dẫn đến thiệt hại cho sản xuất/tài sản/con người tại Nhà máy.

– Tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn và vệ sinh lao động cho người lao động tại Nhà máy theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền và pháp luật có liên quan.
– Thường xuyên thực hiện và định kỳ kiểm tra đối với công tác vệ sinh thiết bị, máy móc và khu vực trong Nhà máy.
– Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng tháng đối với tình hình an toàn và vệ sinh lao động và những bất thường (nếu có) tại Nhà máy.
1.4. Trong lĩnh vực quản lý Tài Sản Nhà máy
– Tổ chức, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm kê và đánh giá tình trạng của tài sản/phương tiện/thiết bị/máy móc của Nhà máy (sau đây gọi tắt là “Tài Sản”).
– Tiếp nhận, bảo quản và quản lý Tài Sản của Công ty tại Nhà máy.
– Thường xuyên kiểm tra định kỳ hàng tháng và kiểm tra bất thường đối với Tài Sản. Đồng thời, lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng đối với Tài Sản tại Nhà máy.
– Kiểm tra, giám sát mọi Tài Sản tại Nhà máy nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng/mất mát về Tài Sản, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất bình thường tại Nhà máy.
– Kiểm kê, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng tháng đối với tình trạng Tài Sản và những bất thường (nếu có) tại Nhà máy.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của người có thẩm quyền của Công ty.

必要なスキル

Yêu cầu Trình độ : Đại học Chuyên ngành : Kỹ thuật, quản lý sản xuất Chứng chỉ : Anh văn, vi tính và các bằng cấp liên quan Kinh nghiệm : tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất, tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương. Kỹ năng : đọc, viết tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo máy tính, chịu được áp lực công việc cao, có khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý, có kỹ năng tổng hợp, lập báo cáo, tham mưu…