Trưởng Phòng Nhân Sự (Bất Động Sản) –THCM

Locations

Ho Chi Minh

賃金

15,000,000 - 25,000,000 VND

Experience

0 五 0 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

不動産

Job ID

1931

NIC’s Client

仕事内容

Mô tả công việc:
1.Lập kế hoạch tuyển dụng và tuyển dụng
– Xây dựng Hệ thống chuẩn năng lực theo vị trí: Xây dựng Mô tả công việc chuẩn hóa cho từng vị trí. Xây dựng Khung năng lực theo từng vị trí. Xây dựng Quy chế Tuyển dụng theo chuẩn năng lực.
– Xây dựng Hệ thống lương, thưởng và chính sách: Xây dựng Quy chế lương cho toàn Công ty và hình thức lương cho từng vị trí công việc. Xây dựng và liên tục cập nhật chế độ thưởng, phụ cấp và chính sách phù hợp với từng giai đoạn nhu cầu. Lập ngân sách nguồn nhân lực.
– Liên tục, chủ động theo dõi và cập nhật tình hình nguồn nhân lực của Công ty, luôn nắm rõ, dự báo và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi nhu cầu về nguồn nhân lực.
– Lập Kế hoạch tuyển dụng định kì hoặc đột xuất căn cứ trên quá trình theo dõi và nhu cầu từ các Phòng ban khác, đảm bảo không xảy ra trường hợp không đủ nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc.
Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình tuyển dụng.
2. Đào tạo và Phát triển nhân lực
– Xây dựng Bản đồ đào tạo theo vị trí: Xác định nhu cầu và lựa chọn, xây dựng hệ thống đào tạo theo nhu cầu phát triển của Công ty ở dài hạn và theo từng giai đoạn.
– Xây dựng Bản đồ phát triển nghề nghiệp cho từng vị trí
– Liên tục cập nhật có chọn lọc các hình thức đào tạo, các kênh phát triển mới hoặc hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, hiệu quả trong kinh doanh.
– Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.
– Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình đào tạo, phát triển nguồn lực.
3. Duy trì và Hoạch định nhân lực
– Xây dựng Hệ thống đánh giá kết quả công việc: Căn cứ trên tính chất riêng của Công ty xây dựng Hệ thống các tiêu chuẩn đảm bảo đánh giá chính xác về Khối lượng, Chất lượng và Năng lực phát triển cho từng vị trí công việc, đảm bảo đúng các nguyên lý về định tính, định lượng và công bằng, không chủ quan.
– Tham mưu Xây dựng Bộ máy tổ chức, cơ cấu điều hành: Căn cứ trên chiến lược của Công ty, Xây dựng Quy Trình làm việc và bộ máy tổ chức, cơ cấu điều hành dựa trên yêu cầu về đảm bảo hiệu suất và phân nhiệm cụ thể, tránh chồng chéo, bất cập.
– Theo dõi và kiểm soát, sàng lọc Kế hoạch khích lệ, tăng động lực lao động và hiệu suất công việc định kì và đột xuất theo nhu cầu của Công ty.
– Tham vấn, trực tiếp hoặc giám sát quá trình Đánh giá kết quả công việc, duy trì và hoạch định nguồn nhân lực.
– Phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng, thăng tiến, khen thưởng, kỉ luật, sa thải, thay thế ở từng vị trí cụ thể.
4. Đảm bảo quan hệ lao động
– Chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân sự Công ty và giải quyết trên cơ sở toàn diện và hệ thống
– Tham mưu và xây dựng các chính sách đảm bảo quan hệ lao động ở tất cả các vị trí công việc, cũng như việc thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty và người lao động
– Giải quyết các tranh chấp lao động
– Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp (Năng động – Chuyên nghiệp)
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực/ Nhân sự/ Quan hệ xã hội/ Hành chính/ Luật/ Kinh tế (theo thứ tự ưu tiên)
– Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự và quản trị nguồn nhân lực