Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Locations

Ho Chi Minh

賃金

取引

Experience

3 五 3 五

Job type

フルタイムパーマネント

Industry

ファイナンス/投資

Job ID

2170

NIC’s Client

仕事内容

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Mô Tả Công Việc:
– Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình lập ngân sách, dự báo dòng tiền và các báo cáo quản trị. Lập báo cáo quản trị và phân tích tài chính.
– Triển khai thực hiện quy trình lập kế hoạch và ngân sách hoạt động hàng năm từng phòng/ban; hướng dẫn và hỗ trợ Ban GĐ và các Quản lý lập ngân sách; Tham gia xây dựng, rà soát quy trình lập ngân sách theo chiến lược của phòng và các mục tiêu, định hướng chung của Công ty.
– Hợp nhất và rà soát ngân sách của Công ty và tập đoàn.
– Lập và rà soát ngân sách hàng tháng, hàng quý, giữa niên độ và hàng năm so với báo cáo thực tế. – Thực hiện BC quản trị theo yêu cầu của các cơ quan chức năng
– Tham gia vào các tổ nghiên cứu tiền khả thi các dự án của công ty.
– Lập các biểu mẫu, mẫu báo cáo phân tích tài chính
– Thực hiện những việc khác theo sự phân công của TP & GĐ.Tài chính Yêu cầu
Yêu cầu:
– Trình độ: Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán Chứng chỉ nghề CPA, ACCA hoặc CFA
– Kiến thức: Nắm và áp dụng tốt các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
– Kinh nghiệm: Hơn 03 làm việc với vị trí Chuyên viên Phân tích tài chính trong lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng – Kinh doanh BĐS.