Chuyển đổi lương Gross sang Net (Net sang Gross)


Thu nhập
Salary
Tỷ giá 1 USD = VND
Bảo hiểm
Tính bảo hiểm trên VND
Bao gồm bảo hiểm thất nghiệp
Giảm trừ gia cảnh
Số người phụ thuộc :
Mô tả (VND)
Tổng lương
Bảo hiểm xã hội (8 %)
Bảo hiểm y tế (1.5 %)
Bảo hiểm thất nghiệp (1 %)
Giảm trừ gia cảnh
Giảm trừ phụ thuộc
Thu nhập Tính Thuế
Thuế thu nhập cá nhân
Lương thực nhận
(*) GROSS: 0(VND) ≈ 0.00(USD)
(**) NET: 0(VND) ≈ 0.00(USD)