Kế Toán Trưởng – Hưng Yên

Locations

Hưng Yên

Mức lương

Thoả thuận

Experience

2 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Chế tạo

Job ID

726

Mô tả công việc

– Tổ chức, điều hành hoạt động tài chính, quản lý nhân sự Phòng Tài chính Kế toán:
** Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;
** Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
** Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả. Các trường hợp không thực hiện đúng hạn, Kế toán trưởng có trách nhiệm giải trình cụ thể lý do với Giám đốc Công ty;
** Xây dựng phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất theo thực tế. Tổ chức bộ máy kế toán để triển khai công tác tính giá thành sản phẩm theo từng giai đoạn cho phù hợp.
** Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra;
** Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;
** Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;
** Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.

– Kiểm tra, kiểm soát:
** Bảo toàn tài sản, tiền vốn của Công ty trong phạm vi công việc kế toán;
** Chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động;
** Thực hiện các kế hoạch kinh doanh – tài chính, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí kinh doanh, phí lưu thông;
** Thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ …;
** Giải quyết và xử lý các khoản thiếu hụt, các khoản nợ không đòi được và các khoản thiệt hại khác.

– Hỗ trợ Ban Giám đốc:
** Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong kinh doanh để có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và lợi nhuận ngày càng tăng;
** Thông qua công tác Tài chính – Kế Toán, nghiên cứu cải tiến tổ chức kinh doanh nhằm khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả đồng vốn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn kinh doanh.

Quyền hạn
– Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty TNHH KL SPĐ;
– Có quyền yêu cầu các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng;
– Các báo cáo kế toán, các hợp đồng kinh tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, trả lương, trả tiền thưởng, thu chi tiền mặt… đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới có giá trị pháp lý;
– Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu ngoài quyền hạn khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước

Kỹ năng yêu cầu

- Có năng lực quản lý, am hiểu các nghiệp vụ tài chính, kế toán - Trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Sử dụng tốt các phần mềm kế toán; - Tin học văn phòng và Internet thành thạo.