Kế toán trưởng

Locations

Hà Nội

Mức lương

Thoả thuận

Experience

5 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Chế tạo

Job ID

1626

Mô tả công việc

Nhiệm vụ:
– Tổ chức, quản lý phòng kế toán.
– Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
– Lập báo cáo trình Ban Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát của HĐQT.
– Phân loại và cung cấp thông tin quản lý.
– Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

Công việc đầu tháng:
– Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng.
– Kiểm tra báo cáo tài chính tháng.
– Tóm tắt tình hình thực hiện tháng trước (những vấn đề đã thực hiện và còn tồn tại)
– Chuẩn bị và phổ biến kế hoạch thực hiện trong tháng.

Công việc hàng ngày:
– Kiểm tra, ký tên bảng kê số dư tài khoản tiền gửi và ghi nhận trên sổ nhật ký.
– Tập hợp các khoản chi, kiểm tra các khoản chi, đối chiếu tổng cộng số dư tiền mặt, tiền gửi, cân đối và giải quyết các khoản thu,chi.
– Kiểm tra các khoản công nợ phải thu, dự thu, phân công liên hệ khách hàng để đối chiếu công nợ phải thu hoặc đòi nợ.
– Ghi nhận các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày.

Công việc hàng tuần:
– Căn cứ các tài liệu liên quan như nêu trên lập báo cáo tuần và dự họp giao ban sáng thứ bảy hàng tuần.
– Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế toán thuế kiểm tra lại chứng từ khai thuế VAT cho tháng đang hoạt động để chuẩn bị lập hồ sơ khai thuế tháng.
– Tuần cuối hàng tháng lưu ý kế Toán Tổng Hợp kiểm tra lại phần hành kế toán của các Kế Toán Viên để chuẩn bị lập báo cáo tài chính tháng.
– Căn cứ các thông tin, số liệu phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát trên sổ nhật ký hoạt động hàng ngày để cập nhật trên sổ tay theo dõi giải quyết và phân tích các nội dung lưu ý trình Ban Giám Đốc có ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Công việc khác:
– Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ kế toán, kỹ năng tổ chức quản lý công việc cho người thừa hành.
– Thường xuyên kiểm tra phần hành kế toán để kịp thời hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty (mẫu biểu áp dụng, cách thức kiểm soát, quy định hiện hành của nhà nước…).

Tài liệu và sổ sách:
– Lưu trữ các tài liệu liên quan pháp lý của Công ty.
– Quản lý sổ nhật ký hoạt động của phòng kế toán.
– Quản lý sổ theo dõi hợp đồng đã ký đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện.
– Kiểm tra và phân công hồ sơ khai thuế VAT, tài liệu về thuế (bảng khai hàng tháng, quyết toán thuế, số dư thuế của phòng máy…)
– Quản lý sổ theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thu – chi, công nợ phải thu, phải trả, bảng kê danh mục và tính trích khấu hao tài sản cố định, báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa, bảng kê chi tiết tạm ứng theo đối tượng, bảng kê chi tiết tập họp chi phí, kinh doanh theo đối tượng, bảng kê chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước (nếu có); bảng kê chi tiết ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn; bảng kê chi tiết vay ngắn hạn, dài hạn theo đối tượng; bảng kê chi tiết chi phí phải trả,
– Quản lý sổ thống kê và phân tích tình hình thực hiện hoạt động của Công ty
– Lương: Theo thoả thuận
– Làm việc tại VP Hà Nội và đi công tác theo yêu cầu công việc
– Cấp trên trực tiếp: Giám đốc và Ban hội đồng quản trị

Chức trách:
– Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính, kế toán cho bộ phận kế toán.
– Hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên của phòng, thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.
– Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán đáp ứng cho công tác kiểm toán hàng năm.
– Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
– Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng. .v…v để kịp thời cập nhật nhưng yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng vào thực tế.
– Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
– Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…. cho Ban giám đốc
– Căn cứ trên cơ sở dữ liệu kế toán chủ động đưa ra những định hướng phù hợp và chuẩn bị báo cáo đăc biệt trìng hội dồng quản trị.
– Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi.
– Đảm bảo hài hoà nhiệm vụ chức nămg kế toán tào chính với các phòng ban liên quan.
– Các công việc khác sẽ thông tin khi phỏng vấn

Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán
– Có kinh nghiệm ở vị trí tương tự ít nhất 5 năm.
– Sắc xảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo
– Nam/Nữ độ tuổi từ 32-35

Mức lương: Lương cơ bản 15,000,000/Tháng
Chế độ: Theo luật lao động
Thời gian làm việc: Từ 8h-17h thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần