Nhân Viên Kế Toán (Accountant) – 8 Tháng

Locations

Hồ Chí Minh

Mức lương

10,000,000 - 12,000,000 VND

Experience

1 năm

Job type

Toàn thời gian cố định

Industry

Thương mại

Job ID

2546

Mô tả công việc

– Kiểm tra chứng từ chi phí bán hàng do Bộ phận Kinh doanh / Đại lý cung cấp (Checking documents of selling expense, whichs provided by Sales Division / Dealers)
– Ghi nhận / Nhập chi phí bán hàng lên hệ thống kế toán (Phần mềm Mankichi) (Recording / Posting the selling expense on accounting system (Mankichi Software))
– Ghi nhận chi phí bán hàng theo tháng; và theo dõi để đảo ghi nhận chi phí trích trước khi nó hoàn thành (Accrue selling expense by month; and follow to reversed accrue when it finished)
– So sánh và phản hồi chi phí bán hàng giữa sổ kế toán & dự báo cho Bộ phận Kinh doanh theo tháng, trước khi đóng sổ (Comparision and feedback selling expense among accounting book & forecast to Sale Division by month, before closing book).
– Theo dõi Chính sách Bán hàng (Listing Sale Policies to following).

Kỹ năng yêu cầu

- Đại học hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Kế Toán (University or College in Accounting). - Tiếng Anh cơ bản (Basic English). - Ít nhất 1 năm, ưu tiên có kinh nghiệm về phần mêm Mankichi (At lease 1 year, Refer Mankichi software experience).