Kế Toán Trưởng – Sản Xuất – Đồng Nai

Locations

Dong Nai

Salary

1,000 - 1,500 USD

Experience

5 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Agriculture

Job ID

1716

NIC’s Client

Job Description

1. Chịu trách nhiệm hiểu biết các chức năng quan trọng trong bộ phận và có khả năng tư vấn và hỗ trợ nhân viên trong bộ phận.
2. Áp dụng cách làm việc theo nhóm để phát triển sức mạnh tổng hợp của bộ phận
3. Theo dõi sự tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và các thủ tục của công ty
4. Rà soát , điều tra, và sửa chữa các lỗi và sự thiếu nhất quán trong việc nhập các dữ liệu tài chính , tài liệu và báo cáo
5. Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách nhà nước, các luật lệ địa phương và các quy định của doanh nghiệp theo pháp luật.
6. Rà soát thường xuyên các khoản công nợ phải trả và các khoản công nợ phải thu
7. Xác định phương pháp xử lý đúng đắn các giao dịch tài chính và phê duyệt các giao dịch trong hạn mức cho phép.
8. Biên tập và phân tích thông tin tài chính để chuẩn bị cho các dữ liệu vào sổ cái, các tài khoản, các hạng mục chi phí và các văn bản giao dịch kinh doanh
9. Chịu trách nhiệm phân phối các báo cáo tài chính và báo cáo các hạng mục chi phí
10. Chuẩn bị các giấy tờ làm việc và phải có lịch trình hỗ trợ cho việc đánh giá tài chính hàng năm
11. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán.
12. Phân phối các bản báo cáo so sánh hàng tháng và các báo cáo về các hạng mục chi phí theo lịch đã định
13. Chuẩn bị các báo cáo tài chính và các báo cáo khác để tóm tắt và giải thích tình hình tài chính của công ty hiện tại và dự án đã được phê duyệt
14. Phân tích các quá trình giao dịch và xác định các lãnh vực có thể đạt được độ chính xác và hiệu quả hơn về phương diện tài chánh.

15. Bảo quản và giám sát chặt chẽ hệ thống tài sản cố định
16. Tuân thủ các thời hạn tài chánh nội bộ và bên ngoài.
17. Áp dụng các phương pháp kế toán chi phí để đạt được sự thể hiện chính xác các hạng mục chi phí.
18. Chịu trách nhiệm theo dõi sự quản lý sản xuất về phương diện kế toán để đạt được sự chính xác và kịp thời việc kiểm soát tồn kho và kiểm soát chi phí
19. Hỗ trợ việc ấn định ngân sách hàng năm – chuẩn bị tất cả việc phân bổ
20. Điều phối quá trình đúc kết báo cáo hàng tháng và đối chiếu các tài khoản với sổ cái.
21. Chịu trách nhiệm cho tất cả các công việc về thuế
22. Hỗ trợ các sứ mệnh , tầm nhìn , giá trị và mục tiêu của Công ty trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày
23. Xây dựng và thực hiện các thủ tục kế toán khác nhau .
24. Chuẩn bị các tài khoản kế toán theo luật định hàng tháng và báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định về kế toán của Việt Nam
25. Làm việc với cả kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài trong quá trình kiểm toán tài chính và kiểm tra hoạt động của Công Ty.
26. Duy trì hệ thống tài khoản và lưu giữ hồ sơ về tất cả các giao dịch tài chánh và tài sản của công ty
27. Báo cáo, phân tích và đảm bảo tính toàn vẹn của tất cả các thông tin về tài chính của Công Ty.

Required skills

1. Có văn bằng Cử nhân kế toán hoặc tài chính từ một trường đại học hoặc học viện tài chánh có uy tín, có nền tảng kế toán công cộng. 2. Có kinh nghiệm làm việc ở một công ty lớn, có uy tín. 3. Phải cập nhật thường xuyên các kiến thức về kế toán để theo kịp với những thay đổi trong lĩnh vực kế toán. 4. Phải có bằng Kế toán trưởng 5. Giao tiếp tốt tiếng anh