Giám Đốc Kinh Doanh – Mốp Xốp

Locations

Ho Chi Minh

Salary

20,000,000 - 30,000,000 VND

Experience

2 year 2 year

Job type

Full-Time Permanent

Industry

Industrial Products

Job ID

1802

NIC’s Client

Job Description

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

– Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty
– Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị
– Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty
– Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định của Công ty
– Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng
– Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác
– Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam
– Phê duyệt phương án kinh doanh của nhóm
– Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực trong phạm vi phụ trách
– Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng
– Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng
– Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng
– Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp Công ty
– Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.
– Đánh giá nhân viên dưới quyền
– Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan
– Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc

Yêu Cầu:
‘- Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh bên ngành mốp xốp
– Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh cho Công ty mới thành lập
– Xây dựng và phát triển phòng kinh doanh theo định hướng của Công ty